EXIGENCIÈS PER A LA SEGURETAT DELS COSMÈTICS: NOU REGLAMENT (CE) 1223/2009

Un nou reglament europeu aprovat per la Comissió Europea substituirà la Directiva actual vigent. El nou text serà d’aplicació als 27 estats membres i assegurarà així una uniformitat de criteris i un marc legislatiu comú en tots els aspectes relacionats amb la producció /seguretat dels cosmètics, agilitzant així el mercat en tota la Unió tant a nivell d’informació com de circulació de productes.
El nou reglament contempla la creació d’un únic registre per a productes cosmètics en tota la Unió Europea on es notificarà i actualitzarà tota la informació relativa als mateixos, per part de les diferents empreses i que ha de millorar la col•laboració entre les autoritats de control dels diferents països. La notificació a la base única de dades (encara no operativa)  serà exclusivament electrònica desapareixent la informació en paper. En aquests moment ja es pot realitzar la notificació electrònica (consultin la web del Ministerio de Sanidad y Consumo) i recomanem als nostres clients que comencin a fer-ho per evitar problemes en el moment de la seva obligatorietat.

Entre els aspectes més rellevants del nou reglament destaquen els articles relatius a la seguretat dels productes (article 10) i en el que s’assenyala l’ AVALUACIÓ DE LA SEGURETAT acompanyada del seu corresponent informe  (SAFETY ASSESMENT) per part d’un expert.
Igualment es destaca l’obligatorietat d’atendre i recollir en registre específic la relació de possibles efectes no desitjats provocats pels cosmètics en l’ús per part del consumidor (SEGUIMENT AL MERCAT O COSMETOVIGILÀNCIA)
Tot això suposarà, fonamentalment, una major seguretat per al producte cosmètic però també una major exigència quan els testos a realitzar i conseqüentment un major cost en la posada al mercat de nous productes.

Els recomanem la lectura i estudi del nou reglament donat que regula tots els aspectes de la posada al mercat dels productes cosmètics.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:es:PDF

El nou reglament va entrar en vigor al gener d’aquest mateix any i per al 2013 tots els cosmètics hauran d’estar adaptats al mateix. Ens trobem doncs en una fase d’implantació.
Per tal d’adequar-se al mateix, Laboratorios Magriña, ha establert un nou protocol per a tots els productes del que seran informats amb detall en el moment de cada nova alta de producte

Donat que alguns dels assajos previstos no poden ser realitzats per Laboratorios Magriña, la nostra empresa col•labora amb laboratoris externs especialitzats que els porten a terme als preus més ajustats possibles per al nostres clients.

Laboratorios Magriña no podrà fabricar cap producte del que no disposa dels assajos establerts el que obligarà a planificar amb temps suficient per a la posada al mercat dels productes,  aquests estudis.

Encara no està clar com s’hauran “d’adequar” al nou reglament els productes anteriors a la seva entrada en vigor però sembla segur que hauran de comunicar-se de nou pel procediment electrònic establert a la base de dades europea que ha d’entrar en marxa properament.
Els mantindrem informats al respecti, quan aquest procés quedi definit per part de les autoritats sanitàries

Sant Adrià Besòs, gener de 2011

Certificats i Afiliacions