NOU EQUIP PER AL CONTROL DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL

Laboratorios Magriña, S.L disposa des del passat mes de febrer d'un nou equipament per al control de la qualitat microbiológica de l'aire en les zones de producció. El nou aparell considera el volum d'aire mesurat, la qual cosa assegura un recompte més fiable del nombre total de microorganismes presents, facilitant a més, el control de l’eficàcia de les accions correctives que puguin procedir.

Certificats i Afiliacions